Zutphen, oktober 2021

Zeer gewaardeerde Vrienden,

In dit Vriendenbulletin vindt u informatie waarvan wij hopen dat wij u er een Vriendendienst mee bewijzen. Mocht u suggesties hebben voor verbetering dan horen wij dat graag.

Algemene Ledenvergadering (ALV) van 5 oktober jl.
De stukken hiervoor kunt u terugvinden op onze website via de knop (op de homepage) ‘Vereniging-Vriend worden’ en vervolgens ‘Ledenvergaderingen’.
In verband met de Corona-maatregelen werd ‘de ruimte opgezocht’; in de Walburgiskerk is die ruim voor handen. Doordat de aanwezige Vrienden konden instemmen met de voorliggende vergaderstukken werd de agenda in goede harmonie afgewerkt. Een belangrijk onderdeel daarbij was ‘Rekening en verantwoording over het boekjaar 2020’.
Als gevolg van de de penningmeester-vacature werd het bestuur bij het opstellen van de financiële stukken bijgestaan door Chris Wortel die als Vriend en vrijwilliger de administratie en verslaglegging over 2020 op zich had genomen. De kascommissie bestaande uit Frank ter Borg, reservelid Cocky Camper en Elsbeth Vankerk verklaarde dat de gepresenteerde stukken een getrouw beeld gaven van het financiële reilen en zeilen van de Vereniging. Ook de aanpassing van het boekjaar 2019 werd akkoord bevonden. De kascommissie beval derhalve aan om het bestuur décharge te verlenen. Aansluitend gaf de voorzitter een korte toelichting op de begroting voor 2022 en werd na wat vragen en de toelichting daarop ook daarop instemming verkregen. Ter afronding dankte de voorzitter zowel de leden van de kascommissie voor hun nauwkeurige bestudering van de cijfers alsook Hans van Uhm die  een digitale presentatie van de getoonde cijfers mogelijk had gemaakt.

Afscheid van een bevlogen voorzitter
Na zo’n tien jaar achtereenvolgens als vrijwilliger, bestuurslid en voorzitter nam Hans Meininger tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 oktober jl. afscheid van onze Vereniging Vrienden Musea Zutphen. Zijn termijn van 2 x 4 jaar zat er op. In toespraken van Helga van den Enk (bestuurslid Vrienden Musea Zutphen), Tiana Wilhelm (directeur Musea Zutphen) en Tom van Beurden (voorzitter bestuur Musea Zutphen) werd Hans geprezen voor zijn enthousiasme en creatieve inbreng.

Nieuw bestuurslid, nieuwe penningmeester
O
nze Vereniging wordt sinds een paar jaar geconfronteerd met een vacature-penningmeester. Toen ons bestuurslid Hans La Rose recent aan de in Rheden woonachtige Loes Kooij vroeg of zij misschien interesse had aan te schuiven bij het bestuur van onze Vereniging stemde zij daar van harte mee in. Beiden kennen elkaar vanuit een ander bestuur waar Loes tot voor kort eveneens de functie van penningmeester bekleedde.
Vervolgens ging het snel, op 5 oktober jl. werd Loes Kooij als nieuw bestuurslid voorgedragen aan onze ALV en werd zij na een korte introductie met algehele instemming benoemd. In de daarop volgende bestuursvergadering van 11 oktober jl., werd zij gekozen tot penningmeester. Wij wensen Loes Kooij veel succes en mooie jaren toe bij onze Vereniging en ‘onze Musea’. Tijdens de vergadering werd ook veel dank uitgesproken aan bestuurslid Marieke Gitz en (nu oud) bestuurslid Hans Meininger die samen met de hier eerder genoemde Chris Wortel het financiële reilen en zeilen van onze Vereniging met goed resultaat hebben beheerd.

Verkiezing nieuwe voorzitter
Na het afscheid van Hans Meininger diende het bestuur uit haar midden een nieuwe voorzitter te kiezen. Met algemene stemmen viel de keuze op bestuurslid Hans La Rose, sinds 2017 lid van dit bestuur. Hans blijft naast zijn voorzitterschap de webmaster van onze website; zijn taken als lid van de excursie-commissie wordt overgenomen door bestuurslid Helga van den Enk.

Met uw steun wordt de Globe gerestaureerd
Misschien heeft u het al gehoord of gelezen op onze website: Dankzij financiële bijdragen van de Vrienden van de Musea Zutphen en de Vereniging Rembrandt wordt ‘de globe’ van de Musea Zutphen gerestaureerd. De globe, in 1608 gemaakt door A.F. van Langren, werd destijds opgedragen aan de “meest eerbare, meest vermaarde, meest geleerde en meest oplettende raad en bevolking van Zutphen”. Tijdelijk staat in het Stedelijk Museum Zutphen nu een kleinere globe (1870, Ernst Schotte & Co). Meer info via https://museazutphen.nl/collectie/aardglobe/

Bezoek aan de buren, 18 augustus 2021
In totaal 20 van onze Vrienden brachten een bezoek aan Galerie A-quadraat met aandacht voor hedendaags werk van Nederlandse maar ook buitenlandse kunstenaars: schilderijen, tekeningen en beelden. Meer informatie vindt u op onze website onder de rubriek ‘Uitgelicht’.

Vriendencafé van 7 september 2021
In een weer goed bezocht Vriendencafé gaf Jos van Beurden (onderzoeker koloniale collecties en teruggavekwesties verbonden aan de Vrije Universiteit, Amsterdam) een boeiende lezing over het actuele onderwerp ‘Ongemakkelijk erfgoed’, tevens de titel van zijn onlangs verschenen boek. Op onze website kunt u onder de rubriek ‘Uitgelicht’ dit item terugvinden en de powerpoint van zijn voordracht downloaden.

JA! Eindelijk weer een excursie!
Als het meezit…. ijs, weder en Corona dienende… gaan de Vrienden weer op excursie!
Vooraankondiging van de excursie in februari /maart 2022, naar het Drents Museum voor de tentoonstelling ‘VIVA LA FRIDA!’ U krijgt hierover later meer informatie  aangereikt. Meer info over de tentoonstelling vindt u op de website van het Drents Museum: https://drentsmuseum.nl/nl/frida en op YouTube: https://youtu.be/067wk4qQEas 

Surveillanten gezocht!
Vanaf 27 november 2021 tot en met 20 maart 2022 zijn in het Stedelijk Museum Zutphen schilderijen uit het Rijksmuseum te zien in de tentoonstelling ‘Hoge Luchten’. Deze tentoonstelling is het vervolg op ‘Koele Wateren’ uit 2020 en ‘Lage Landen’ uit 2018. Omdat onze Musea dan zeer kostbare (17e t/m 19e -eeuwse) schilderijen uit het Rijksmuseum te leen hebben willen wij u vragen of u tijd vrij wilt maken voor de surveillantenrol. Het gaat daarbij niet om het verstrekken van informatie over de tentoonstelling; deze is aanwezig in de vorm van zaalteksten. Als u mee wilt doen, graag! Meldt u dan vast aan. Binnenkort ontvangt u dan van de Musea een schema waarin u kunt aangeven wanneer u beschikbaar bent. Ook als u wel wilt helpen, maar u heeft geen voorkeur voor een dagdeel, laat dat dan aub óók weten!
U krijgt van de Musea tijdig een nadere instructie en rondleiding. Voor eventuele vragen: Hiske Kremer via hiskekremer@museazutphen.nl.

Tentoonstellingen en andere activiteiten Musea Zutphen
Gelukkig zijn er weer volop bijzondere tentoonstellingen & activiteiten in de Musea Zutphen. Ook is er veel in ontwikkeling wat ons zeer nieuwsgierig maakt.  Uitgebreide informatie vindt u op de website van de musea: www.museazutphen.nl
Bovendien zijn de Musea voornemens om voor de herfstvakantie een bezoekers-nieuwsbrief rond te sturen waarin veel informatie wordt aangereikt.

Met hartelijke groet en graag tot ziens,
namens het bestuur van de Vrienden,
Hans La Rose, voorz.

Adresgegevens
Vrienden Musea Zutphen
Kuiperstraat 13 7201 HG Zutphen
Telefoon 0575-516878
e-mail: secretaris@vriendenmuseazutphen.nl
De website van de Vereniging Vrienden Musea Zutphen: www.vriendenmuseazutphen.nl