Zutphen, april 2018

Gewaardeerde Vrienden,

Het eerste Vriendenbulletin van het nieuwe bestuur in 2018, met enkele aankondigingen, uitnodigingen en een oproep.

Het bestuur

Op 1 maart van dit jaar werd de algemene ledenvergadering gehouden in het Auditorium van de Musea Zutphen, waarbij zo’n 40 Vrienden aanwezig waren.
Tijdens deze vergadering werden onder meer de jaarcijfers goedgekeurd, afscheid genomen van de bestuursleden Jacqueline van Overbeek de Meyer en Hans Roosen en twee nieuwe bestuursleden gekozen.
Het verhaal over Sir Philip Sidney van Christiaan te Strake was een genoegen voor alle aanwezigen.
Het concept-verslag van deze vergadering zal een dezer dagen op onze website worden gepubliceerd.

In de bestuursvergadering van 27 maart jl. werden de taken van de bestuursleden verdeeld. Deze zijn nu als volgt:
Hans Meininger, voorzitter
Helga van den Enk, secretaris (email: secretaris@vriendenmuseazutphen.nl  )
Jan-Pieter Willeumier, penningmeester
Marieke Gitz, organisatie excursies
Hans la Rose, organisatie excursies en beheer website
Jolien Plantinga, P.R. w.o. social media en website
Johanna Prick, coördinatie cursussen en P.R.

Rondleidingen
De Vrienden worden weer uitgenodigd voor een rondleiding, dit keer bij de tentoonstelling “De Portretten van Willem den Ouden”.

De data zijn:
Dinsdag        17 april          van 14.00 tot 15.00 uur
Woensdag    18 april          van 19.00 tot 20.00 uur
Donderdag   19 april          van 14.00 tot 15.00 uur

Opgave per mail via info@museazutphen.nl of telefonisch 0575-516878.


Vriendencafé
Er komt weer een Vriendencafé en wel op woensdag 2 mei a.s. van 16.00 tot 18.00 uur in het Auditorium van de Musea. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst kunt u kennis maken met de nieuwe bestuursleden; van museumdirecteur Tiana Wilhelm kunnen horen welke plannen de musea hebben en u kunt met elkaar (kunst)ervaringen uitwisselen. Ook zal het bestuur u over haar plannen voor het komend jaar vertellen. Komt allen.

Contact met de Vrienden
Het bestuur wil de Vrienden zoveel mogelijk betrekken bij de activiteiten en hen daarvan op de hoogte houden. Voor een deel gaat dat via dit bulletin. Hiervan worden nog een aantal per post verzonden. Gelet op de tijd en het geld die deze wijze van berichtgeving kost, doet het bestuur een DRINGENDE OPROEPaan degenen, die nu nog het bulletin per post ontvangen om ons uw emailadres op te geven (naar: secretaris@vriendenmuseazutphen.nl of via de tab op onze website).

De lopende nieuwtjes zullen – nog meer dan nu al geschiedt – worden vermeld via Actueel op de website. Voor wie geïnteresseerd is over hoe het gaat met de vereniging en wat de plannen zijn, is de website een onontbeerlijke nieuwsbron. Graag horen we ook van de Vrienden wat er nog verbeterd kan worden aan de website.

Dan een communicatienieuwtje: de Vrienden hebben een facebookpagina: VriendenmuseaZutphen. Ook hier zult u informatie kunnen vinden over diverse activiteiten voor de Vrienden. Naast het doel van informatievoorziening hopen wij hiermee een nieuw netwerk van Vrienden aan te boren. Voelt u dus vrij om ons daar te volgen en desgewenst de berichten te delen. We hopen u ook in deze virtuele omgeving te mogen ontmoeten.

Samenwerking met Luxor
Zoals Luxor regelmatige bezoekers en pashouders van Luxor filmtheater al heeft aangekondigd, vertoont dit theater een serie films over kunstenaars: “Exhibition on Screen”.
In samenwerking met onze vereniging  geeft Luxor (uitsluitend) voor de drie komende kunstfilms voor (maximaal tien) Vrienden op vertoon van de Vriendenpas een korting van
€ 2,- op een toegangsbewijs. De eerstkomende vertoning is zondag 29 april a.s. om 11.00 uur. Dan wordt vertoond: “Cézanne, Portrait of a Life”.  Meer informatie op www.luxorzutphen.nl
Over mogelijke verdere samenwerking hebben wij nog overleg met de leiding van Luxor.

Met Vriendengroet namens het bestuur,

Hans Meininger,
Voorzitter@vriendenmuseazutphen.nl

Bijlage: Cursus portret tekenen en schilderen voor volwassenen, klik hier