Datum: 21 november 2013.
Locatie: Stedelijk Museum te Zutphen

1. Opening
De voorzitter, de heer Cor Witbraad, opent de vergadering en heet de ruim veertig aanwezigen van harte welkom. In het bijzonder verwelkomt hij de twee ereleden mevrouw W.H. Schut-Niermeyer en de heer A. de Zeeuw. Van enkele leden is bericht van verhindering ontvangen. Hij geeft een korte terugblik op het voorbije verenigingsjaren waarin afscheid werd genomen van voorzitter Ton Luijten en bestuurslid Peter van der Boom.
De heer Luijten stond aan de weg van een aantal aansprekende initiatieven, zoals de tweejaarlijkse Vriendenprijs en het periodieke Vriendencafé. Peter van der Boom heeft zich naast zijn overige bestuursactiviteiten ingespannen om door middel van een enquête de wensen van de leden te inventariseren en te voorzien van een aantal aanbevelingen.

Het bestuur heeft zich mede op basis daarvan gebogen op enkele prioriteiten. Daarbij is als eerste prioriteit herbevestigd dat het bestuur zich primair dient in te spannen om middelen te verzamelen ter ondersteuning van het (aankoop)beleid van de musea. Daarnaast zal veel aandacht dienen uit te gaan naar het (nog) aantrekkelijker maken ban het lidmaatschap. Naast handhaving van de regulieren ledenvoordelen zal in de directe toekomst aandacht worden besteed aan cursusgerichte activiteiten. Naast de bestaande activiteiten van Helikon zijn gesprekken gevoerd met HOVO en de Vrije Academie om het cursusaanbod te verbreden en te verdiepen. Op korte termijn zullen de Vrienden hierover worden geïnformeerd. Het bestuur heeft besloten geen verenigingsmiddelen beschikbaar te stellen voor zaken als excursies en cursussen. Deze zullen voor de kostende prijs worden aangeboden met een eventuele Vriendenkorting door de aanbiedende instantie. Ook zal in de komende periode aandacht worden besteed aan een verbeterde communicatie met de Vrienden door middel van onze website. Door een mooi (financieel) gebaar van mevrouw Bos, lid van de vereniging, is het mogelijk een eigen met de musea verbon- den website te ontwikkelen. Ten slotte merkt de voorzitter op dat vorig jaar ten onrechte is gesproken over een leden- tal van ruim 700. Bij een hertelling komt het aantal Vrienden per 30 september 2013 echter uit op 689. Het streven blijft er op gericht het aantal leden op 700 te brengen.

2. Verslag Algemene Ledenvergadering
Behandeld wordt het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 15 november 2012. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter dankt de heer Roosen, secretaris, voor de opstelling van het verslag.

3. Korte schets museumactiviteiten
Door mevrouw Tiana Wilhelm, directeur Musea Zutphen, wordt verslag gedaan van de ontwikkelingen rond de beide musea in het voorbije verenigingsjaar. Zij gaat daarbij met name in op het grote belang van samenwerking met andere musea. De tentoonstelling Rem- brandt in Zwart en Wit is daarvan een goed voorbeeld. Onze musea zouden financieel niet in staat zijn een dergelijke tentoonstelling naar Zutphen te halen. Juist door de samen- werking met vier andere musea kon nu een prachtige tentoonstelling tot stand worden gebracht met (audio)visuele hulpmiddelen van hoog niveau. Ondanks de beperkte finan- ciële middelen zijn de Musea Zutphen er toch in geslaagd mooie tentoonstellingen te realiseren. Ook voor het komend jaar staan boeiende exposities op de rol. Zij geeft aan dat de leiding van de musea het afgelopen jaar zeer veel energie en tijd heeft moeten steken in de uitwerking van de plannen rond het Broederklooster en de inrichting van de VVV. Ook in dat licht gaat haar dank gaat uit naar de ondersteuning door haar collegaʼs en de steun die de musea hebben ondervonden van de Vrienden. Een bijzonder woord van waardering spreekt zij ook uit aan het adres van de ruim 100 vrijwilligers van de musea. Wat betreft het Broederenklooster hoopt zij dat de gemeenteraad in januari 2014 het groene licht geeft voor de plannen. Daarmee wordt ook de bijdrage van vier miljoen euro door de Provincie zeker gesteld. De discussie rond de VVV is gevoed door gekleurde informatievoorziening. Daardoor is een onaangename sfeer ontstaan. Zij verwacht op korte termijn dat de gemeenteraad een beslissing neemt, waarbij de bemoeienis van de Musea wordt teruggebracht, maar waarbij wel wordt vastgehouden aan het uitgangspunt de VVV te laten opereren vanuit het Broederklooster. Zij kondigt aan dat het bestuur van de Vrienden op korte termijn een aanvraag tegemoet kan zien om middelen uit het Educatiefonds beschikbaar te stellen om een nieuwe toepassing aan te schaffen, gericht op het ontwikkelen van simultane rondleidingen voor verschillende (leeftijds)categorieën.

4. Jaarverslag

Klik hier voor het bekijken van het jaarverslag

Behandeld wordt het jaarverslag van de Vrienden over het verenigingsjaar 2012/2013. Het jaarverslag geeft geen aanleiding tot opmerkingen. De secretaris, de heer Roosen, wordt dank gezegd voor de samenstelling ervan.

5. Jaarrekening 2012/2013 en begroting 2012/2013.

Klik hier voor het bekijken van de jaarekening 2012/2013

a. Rekening en verantwoording
Daarbij ondersteund door enkele uitdagende opmerkingen van de stripfiguur Snoopy over de snel veranderende wereld waarin wij leven, wordt door penningmeester Nikel Van Marle de jaarrekening post voor post toegelicht en wordt een beeld van de financiële situatie van de verenging geschetst. Aan contributiebijdragen werd een bedrag van ruim € 10.000,- geïnd. Onder “Uitgaven” is een bedrag van € 5000,- opgenomen, vooruitlopend op de door Tiana Wilhelm in deze vergadering aangekondigde aanvraag ten laste van het Educatiefonds. Daarnaast werden uitgaven gedaan voor de twee-jaarlijkse Vriendenprijs, rondleidingen, de excursie voor de Vrienden en het Vriendencafé. Het aankoopfonds bedraagt per boekjaarultimo ruim € 115.000,-, terwijl het educatiefonds aan het eind van het boekjaar een saldo liet zien van € 15.865,-. Het boekjaar kon worden afgesloten met een positief saldo van € 4.165,-. Dit positief saldo is toegevoegd aan het Aankoopfonds.

b. Verslag Kascommissie
Door het lid van de kascommissie, mevrouw T. Elhorst, wordt namens de commissie waardering uitgesproken voor de kwaliteit en de inrichting van de administratie. Geconstateerd is dat de inkomsten en uitgaven nauwkeurig zijn verantwoord, de balans een getrouw beeld geeft van de vermogenspositie op 30 september 2013 en dat de op de bal- ans voorkomende bedragen aan liquide middelen in overeenstemming zijn met de banksaldi. Namens de kascommissie stelt zij de vergadering voor decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid en de jaarrekening 2012/2013 vast te stellen. Door de vergadering wordt aldus met algemene stemmen besloten. c. Benoeming nieuw lid Kascommissie Van de kascommissie is de heer De Koning aftredend en niet herkiesbaar. Door de voorzit- ter wordt hem dank gezegd voor zijn inspanningen. In zijn plaats wordt met algemene stemmen tot lid van de kascommissie benoemd de heer B. Vos. Hij maakt samen met mevrouw T. Elhorst deel uit van deze commissie. Aan de orde wordt gesteld de begroting voor het verenigingsjaar 2013/2014. Met uitzondering van het beroep dat door de musea zal worden gedaan op het Educatiefonds verwacht het bestuur geen bijzondere ontwikkelingen die van invloed zullen zijn op de hoogte van de inkomsten en uitgaven. d. Begroting 2013/2014 De begroting geeft geen aanleiding tot opmerkingen en wordt door de vergadering goedgekeurd.

6. Aftreden/benoeming bestuurslid
Aftredend en herbenoembaar zijn de bestuursleden Nikel van Marle en Hans Roosen. Zij zijn beiden bereid een herbenoeming te aanvaarden. Er zijn geen tegenkandidaten inge- diend. Het bestuur stelt de vergadering voor hen opnieuw te benoemen, hetgeen bij ac- clamatie gebeurt. In de vacatures die zijn ontstaan als gevolg van het terugtreden van Ton Luijten en Peter van der Boom zijn door het bestuur voorgedragen de heren Carel Gaaf en Hans Meininger, beiden lid van de vereniging en bovendien als vrijwilliger werkzaam bij de musea. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend. Beide kandidaten maken van de gelegenheid gebruik zich aan de vergadering voor te stellen, waarbij duidelijk wordt dat de competenties van beide kandidaten een welkome aanvulling zijn voor het zittende bestuur. De benoeming vindt bij acclamatie plaats.

7. Rondvraag

Inbraak Stedelijk Museum
Door de heer G. van der Veen wordt het betreurd dat Tiana Wilhelm bij haar inleiding geen gewag heeft gemaakt van de inbraak dit voorjaar en niet is ingegaan op de vraag of deze inbraak voorkomen had kunnen worden. Hij vindt het uiterst betreurenswaardig dat steeds vaker blijkt dat musea onvoldoende beschermd zijn tegen inbraken.
In reactie hierop erkent Tiana Wilhelm dat zij in haar inleiding hierop had moeten ingaan. Zij ziet de inbraak en de gevolgen daarvan als een uitermate frustrerende gebeurtenis die niet te voorkomen was ondanks het feit dat de beveiliging aan de normen voldeed. Zij be- treurt het voorval des te sterker omdat de gestolen voorwerpen van groot historisch en artistiek belang waren, terwijl de materiaalwaarde in geen verhouding daarmee stond. Ook gaat zij in op het dilemma te moeten kiezen voor het tentoonstellen van kunstvoorwerpen en de bewaking ervan. Het eerste is een kerntaak van musea. Ook mag de bewaking niet zodanig zijn dat bijvoorbeeld de brandweer bij het betreden van het museum ernstig wordt gehinderd. De hoop nog iets van de kunstwerken terug te zien is vrijwel vervlogen. Naar aanleiding van een aanvullende vraag van de heer F. Spuijbroek merkt Tiana Wilhelm nog op dat de collectie zelf niet is verzekerd; wel worden de bruiklenen verzekerd.

8. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.