Locatie: Stedelijk Museum te Zutphen

 1. Opening

De voorzitter, de heer Ton Luijten, opent de vergadering en heet de ruim veertig aanwezigen van harte welkom. In het bijzonder verwelkomt hij de twee ereleden mevrouw W.H. Schut-Niermeyer en de heer A. de Zeeuw. Van enkele leden is bericht van verhindering ontvangen. Ook het bestuurslid de heer Peter van der Boom is verhinderd in verband met studie.

Hij memoreert dat de vereniging dit jaar 50 jaar bestaat. In feite is de vereniging de voortzetting van het Pictura Genootschap, in 1862 opgericht door mr. Jacob Dam. Deze vereniging werd wegens teruglopende belangstelling in 1962 geliquideerd. Nog in hetzelfde jaar vond de oprichting plaats van de Vereniging Vrienden Stedelijke Musea Zutphen, in de wandeling genoemd de Vereniging Vrienden Musea Zutphen. De viering van het 50-jarig bestaan heeft een sober karakter in verband met het tijdsbeslag dat de realisering van het Broederenklooster voor het bestuur vergt. In dit complex zullen beide musea een plek vinden naast andere culturele participanten. De emoties rond het Gideonmonument compliceren de realisering van de plannen in hoge mate. Bij gelegenheid van het jubileum is een brochure verschenen over de geschiedenis en de betekenis van de Vrienden. Deze brochure zal aan alle leden worden toegezonden. In het Stedelijk Museum zijn in enkele vitrines voorwerpen tentoongesteld die met financiële ondersteuning van de Vrienden zijn verworven.

 1. Verslag Algemene Ledenvergadering

Behandeld wordt het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 17 november 2011. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter dankt de heer Roosen, secretaris, voor de opstelling van het verslag.

 1. Korte schets museumactiviteiten

Door mevrouw Tiana Wilhelm, directeur Musea Zutphen, wordt verslag gedaan van de ontwikkelingen rond de beide musea in het voorbije verenigingsjaar. Daarbij benadrukt ze dat de werkzaamheden onder grote druk en met beperkte (financiële) middelen moesten worden verricht. Haar dank gaat uit naar de ondersteuning die de musea hebben ondervonden van de Vrienden. Een bijzonder woord van waardering spreekt zij ook uit aan het adres van de ruim 80 vrijwilligers van de musea. Het aantal vrijwilligers is dit jaar aanzienlijk gegroeid nu ook een belangrijk deel van de gastheer- gastvrouwfuncties door vrijwilligers wordt vervuld. Zij blikt terug op een aantal succesvolle tentoonstellingen, waarbij waar mogelijk samenwerking is gezocht met andere musea.. Hierdoor is het mogelijk gebleken om forse subsidie- en sponsoringbijdragen te verwerven. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de tentoonstelling “Zutphen, De verloren stad”. Als onderdeel van het het project ‘Beleef mijn Gelderland’ is met ondersteuning van Gelders Erfgoed succesvol subsidie aangevraagd bij het Rijk en de Provincie. Dit maakte de aanschaf van nieuwe media mogelijk en de ontwikkeling van digitale producten zoals een Layarwandeling en een game, naast ander educatief materiaal. . Ook de tentoonstelling die in 2013 zal plaatsvinden rond etsen van Rembrandt is een voorbeeld hoe door samenwerking van vijfmusea en een particuliere verzamelaar veel extern geld geworven kan worden én efficiënter gewerkt kan worden. De Zutphense musea zetten zich ook in om de presentatie en de uitstraling van onze stad te versterken. Een voorbeeld hiervan is de overname van een aantal taken van de failliete VVV en het participeren in activiteiten in het kader van de citymarketing, zoals ‘Zutphen naar Olympisch niveau’.

 1. Jaarverslag

Behandeld wordt het jaarverslag van de Vrienden over het verenigingsjaar 2011/2012. Het jaarverslag geeft geen aanleiding tot opmerkingen. De secretaris, de heer Roosen, wordt dank gezegd voor de samenstelling ervan.

 1. Jaarrekening 2011/2012 en begroting 2012/2013.
 1. rekening en verantwoording

Door de penningmeester, de heer Van Marle, wordt de jaarrekening post voor post toegelicht en wordt een beeld van de financiële situatie van de verenging geschetst. Aan contributie werd een bedrag van bijna € 10.000,- geïnd. De post “Bijzondere baten” betreft een alsnog ontvangen subsidie voor de Zutphense klok waarop niet meer was gerekend. Onder “Uitgaven” is de aankoop van de oudste Nederlandse foto verwerkt. Daarnaast werden uitgaven gedaan voor de twee-jaarlijkse Vriendenprijs, rondleidingen, de excursie voor de Vrienden en het Vriendencafé. Het aankoopfonds bedraagt per boekjaarultimo ruim € 110.000,-, terwijl het educatiefonds aan het eind van het boekjaar een saldo liet zien van € 15.865,-.   Het boekjaar kon worden afgesloten met een positief saldo van € 2.383,-. Dit positief saldo is toegevoegd aan het Aankoopfonds.

 1. Verslag Kascommissie

Door het lid van de kascommissie, de heer De Koning, wordt namens de commissie waardering uitgesproken voor de kwaliteit en de inrichting van de administratie. Namens de kascommissie stelt hij de vergadering voor decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid en de jaarrekening 2011/2012 vast te stellen. Door de vergadering wordt aldus met algemene stemmen besloten.

 1. Benoeming nieuw lid Kascommissie

Van de kascommissie is de mevrouw Bos aftredend en niet herkiesbaar. Door de voorzitter wordt haar dank gezegd voor haar inspanningen. In haar plaats wordt met algemene stemmen tot lid van de kascommissie benoemd mevrouw Elhorst. Zij maakt samen met de heer De Koning deel uit van deze commissie

 1. Begroting 2012/2013

Aan de orde wordt gesteld de begroting voor het verenigingsjaar 2012/2013.

Op de vraag van dhr. F. Spuijbroek waarom er geen uitgaven ten laste van het educatiefonds en ‘gelden in beheer’ zijn begroot, licht de penningmeester toe dat de directie nog geen concrete aanvragen bij het bestuur heeft ingediend zodat in de begroting nog geen bedragen terzake konden worden opgenomen. In aansluiting hierop merkt Tiana Wilhelm op dat zij voor 2013 aanvragen zal indienen voor de aanschaf van educatieve middelen ten behoeve van de beide musea.

De begroting geeft verder geen aanleiding tot opmerkingen en wordt door de vergadering goedgekeurd.

 1. Aftreden/benoeming bestuurslid

Aftredend en herbenoembaar is het bestuurslid Cor Witbraad. Het bestuur stelt de vergadering voor hem opnieuw te benoemen, hetgeen bij acclamatie gebeurt.

 1. Rondvraag
 1. Vriendenprijs

Door het lid van de kascommissie, de heer De Koning, is bij het uitbrengen van het rapport van de commissie een vraag gesteld over het motief van de vereniging om een tweejaarlijkse Vriendenprijs uit te reiken. Door de voorzitter is hierop voorgesteld op deze vraag in te gaan bij de uitreiking van de Vriendenprijs, direct aansluitend aan deze vergadering, en de beantwoording op te nemen in het verslag van deze vergadering.

De kunstprijs Vrienden is drie jaar geleden ingesteld met instemming van de ledenvergadering. Het doel van de prijs, die om de twee jaar (bij volgens de jury gebleken kwaliteit) zal worden uitgereikt, is om een in de gemeente Zutphen woonachtige of uit de gemeente Zutphen afkomstige kunstenaar, ambachtelijk vormgever, performer of (vertegenwoordiger van) een cultureel gezelschap, met een prijs te honoreren en daarmee tevens de aandacht te vestigen op kunst in Zutphen in het algemeen.

 1. Sluiting

Met de uitnodiging om de aan deze vergadering aansluitende uitreiking van de Vriendenprijs bij te wonen, sluit de voorzitter de vergadering.