Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 31 mei 2022
Locatie: Auditorium  Zutphense Musea te Zutphen

 1. Opening
  De voorzitter, Hans La Rose, opent de vergadering en heet de aanwezige Vrienden welkom.
  Het is de 59e algemene ledenvergadering, aan de 60e zal volgend jaar extra aandacht worden gegeven.
  2021 eindigde met circa 640 Vrienden. Het bestuur hoopt het aantal weer te kunnen laten toenemen om zo het doel van de vereniging, het ondersteunen van de Musea, nog beter te kunnen uitvoeren.

Aan de agenda wordt een punt toegevoegd t.w. Herbenoeming bestuurslid Johanna Prick. De statutaire zittingstermijn van vier jaar is verstreken; 

 1. Vaststelling verslag Algemene ledenvergadering d.d. 5 oktober 2021
  Het verslag geeft geen aanleiding tot vragen en op- of aanmerkingen en wordt aldus vastgesteld.

3. Jaarverslag 2021
Het jaarverslag geeft geen aanleiding tot vragen en op- of aanmerkingen en wordt vastgesteld. De voorzitter betreurt het dat door corona niet alle activiteiten hebben kunnen plaatsvinden. Hij hoopt dat daar in de toekomst weer gelegenheid toe is. 

3-a Herbenoeming Johanna Prick
De Vrienden gaan akkoord met de herbenoeming van Johanna Prick. Aangetekend wordt door de voorzitter dat zij geen volledige 2e termijn zal volmaken. Inmiddels is een geschikte kandidaat-opvolger gevonden in de persoon van Paul Valk. Hij zal zich de komende tijd gaan inwerken.

4-
a. Rekening en verantwoording over het boekjaar 2021 
b. Verslag kascommissie 
c. Goedkeuring jaarrekening 2021 en decharge bestuur 
d. Begroting 2022 (reeds vastgesteld op de ALV van 5 okt. 2021
e. Benoeming nieuw lid en reservelid kascommissie

a. De penningmeester Loes Kooij licht verschillende posten in de jaarrekening 2021 toe. Het bestuur hoopt de dalende tendens in de inkomsten te kunnen keren door de werving van nieuwe Vrienden. Als er weer meer activiteiten mogelijk zijn dan wordt het Vriend-zijn weer aantrekkelijker. De hogere uitgaven zijn onder andere te wijten aan de huur van externe vergaderlocaties vanwege corona. 

b. Verslag van de kascommissie en goedkeuring jaarrekening 2021
De kascommissie bestaande uit Elsbeth Vankerk en Cocky Camper heeft volgens art 10 lid 4 van de statuten de administratie en de jaarrekening besproken. Namens het bestuur waren aanwezig Loes Kooij (pm) en Marieke Gitz. De kascommissie heeft geconstateerd dat de uitgaven dienstig waren aan de doelstellingen van de vereniging en dat het financieel beheer correct is uitgevoerd.
De kascommissie adviseert terughoudend om te gaan met bestuurskosten, met name bij het afscheid van bestuursleden. 

Wat betreft het advies met betrekking tot de bestuurskosten meent Hans Roosen, oud bestuurslid van de Vrienden, dat  terughoudendheid bij het afscheid van een bestuurslid niet nodig is omdat het bestuur hard voor de vereniging werkt.
 
c. Op verzoek van de kascommissie wordt instemming en goedkeuring verleend op de jaarrekening over 2021 en wordt het bestuur gedéchargeerd.  

e. Als nieuw lid van de kascommissie ter vervanging van Cocky Camper wordt Frans Spuijbroek benoemd.

5. Mededelingen vanuit de Musea Zutphen
Directeur Tiana Wilhelm vertelt dat het heel goed gaat met de Musea Zutphen. Na twee moeilijke coronajaren komen de bezoekers gelukkig weer in grote getale. Het eerste kwartaal liet de beste bezoekerscijfers zien sinds de opening in 2017.

Achter de schermen wordt gewerkt aan veranderingen in de organisatie(structuur) die in de komende maanden hun beslag zullen krijgen.

De huidige voorzitter van het bestuur, Tom van Beurden, heeft aangegeven per augustus aanstaande het stokje te willen overdragen aan zijn opvolger. Ook Tiana wil het stokje overdragen. Zij hoopt eind november 65 te worden en wil per 1 januari 2023 met pensioen. Het betekent dat er de komende maanden wordt geworven naar een voorzitter, een directeur(beoogd directeur-bestuurder) en een Hoofd Bedrijfsvoering. Het is de bedoeling om het huidige bestuur-directiemodel te wijzigen in een Raad van Toezichtmodel met een directeur-bestuurder. Dat proces zal geleidelijk verlopen.

Tiana’s laatste tentoonstelling eind september betreft een selectie uit de aanwinsten die gedurende haar periode als directeur (2008-2022) aan de collecties van beide musea zijn toegevoegd. Hier zullen dus ook veel aanwinsten te zien zijn die met steun van de Vrienden zijn verworven. De voorzitter dankt Tiana, het team en alle vrijwilligers voor het vele werk dat is verricht.

5. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

 1. Sluiting van de vergadering door de voorzitter.

Na de pauze geeft Jolande Withuis, auteur en initiator van de tentoonstelling, een lezing naar aanleiding van de door haar geschreven en recent gepubliceerde biografie: ‘Geen tijd verliezen – Jeanne Bieruma Oosting 1898-1994’. 

JP