Locatie: Walburgiskerk. ‘s Gravenhof te Zutphen

1. Opening
De voorzitter, Hans Meininger, opent de 57e algemene ledenvergadering van de Vereniging Vrienden Musea Zutphen. In verband met de Corona-crisis en de recente Corona-maatregelen wordt deze vergadering een half jaar later gehouden en zijn minder leden aanwezig dan gebruikelijk.

2. Vaststelling verslag Algemene ledenvergadering d.d. 12 maart 2019
Bovenvermeld verslag geeft geen aanleiding tot vragen en op- en/of aanmerkingen en wordt aldus vastgesteld.

3-a Jaarverslag 2019 door secretaris Helga van Enk
Helga geeft een korte toelichting op het verslag over het jaar 2019 en memoreert een aantal geslaagde activiteiten. Met genoegen wordt melding gemaakt van nieuwe aankopen w.o. werken van Theodoor Heynes, Theo Kurpershoek, Kees Verweij en de 18e eeuwse zilveren spoelkom van H.J. Wolters.

Er zijn ons helaas een aantal leden ontvallen, maar er zijn ook nieuwe leden bijgekomen waardoor het totaal aantal leden van de Vereniging ultimo 2019 ongeveer gelijk gebleven is.

Van steeds meer leden zijn inmiddels de emailadressen bekend, hetgeen aanmerkelijk scheelt in de kosten van afdrukken en versturen.

Het verslag wordt vervolgens, met dank aan de secretaris, goedgekeurd en vastgesteld.

3-b Verkiezing Yvonne Burgersdijk, beoogd bestuurslid
De voorzitter vraagt de aanwezige leden instemming met de benoeming van Yvonne Burgersdijk als bestuurslid van de vereniging en deelt tevens mee dat zij al ruim een jaar als zodanig meedraait. Daarom gevraagd geeft Yvonne een korte toelichting op haar werkervaring en motivatie voor het deel uitmaken van dit bestuur. Vervolgens wordt instemming met de benoeming van Yvonne verkregen. De huidige secretaris kan zich vanaf nu o.a. gaan bezighouden met de PR.

3-c Invulling vacature bestuur
De voorzitter deelt mee dat het bestuur tot op heden nog niet gelukt is om de vacature van penningmeester in te vullen; bovendien ontstaat er binnen zes maanden een nieuwe vacature voor een bestuurslid wegens het aflopen van de termijn van de voorzitter. De aanwezigen wordt gevraagd niet te schromen met voorstellen in deze.

4-a Rekening en verantwoording over het boekjaar 2019

4-b Verslag van de kascommissie
In de mondelinge toelichting komt o.a. aan de orde 1) dat – nu het vermogen de 100.000 Euro overschrijdt – in het kader van het deposito garantiestelsel overwogen dient te worden een tweede bankrelatie zal worden aangegaan en 2) dat het PR-budget dat in 2019 niet gebruikt is, zal worden gehandhaafd voor 2020.

Er komt een vraag over het verschil van 382 Euro tussen het eindsaldo van 2018 en het  beginsaldo van 2019. Aanwezigen willen graag uitleg en tijdens de vergadering kan Marieke Gitz – penningmeester a.i. – na telefonisch overleg met degene die de boekhoudkundige ondersteuning biedt –  een toelichting geven. Het verschil komt voort uit een correctie op 2018 die verwerkt is in de balans in plaats van in de verlies- en winstrekening. Een gecorrigeerde versie wordt op de website geplaatst. 

Met dank aan de leden van de kascommissie wordt vervolgens décharge verleend.

4-c Goedkeuring jaarrekening 2019 en décharge bestuur
Naar aanleiding van de jaarrekening wordt een aantal opmerkingen gemaakt, w.o:

1) het vermogen van meer dan 100.000 Euro impliceert een belangrijke verantwoordelijkheid. Het geld besteden ten gunste van Musea Zutphen is het doel van de vereniging. Zijn er geen specifieke wensen voor aankopen, dan zou er gezocht moeten worden naar andere nuttige bestedingen. De voorzitter antwoordt dat er in 2019 fors meer geld uitgegeven is dan ontvangen werd en dat er – vanwege Corona – ook rekening moet worden gehouden met financiële hulp aan de musea. 

2) De post ‘verenigingskosten’ is uitgesplitst in bestuur, verenigingskosten en vriendenactiviteiten om meer inzicht te krijgen in waar het geld aan uitgegeven wordt naast de ondersteuning in de vorm van museumaankopen.

Vervolgens wordt – onder voorbehoud van de schriftelijke toelichting van de vraag onder 4-b – instemming en goedkeuring verleend op de jaarrekening over 2019 van de Vereniging Vrienden Musea Zutphen .

4-d Begroting 2020 en 2021
Gezien het late tijdstip waarop de Algemene ledenvergadering wordt gehouden, ligt het voor de hand om de begroting voor 2021 bij dit agendapunt mee te nemen.
Hierbij komt nogmaals het hoge bedrag van het vermogen ter sprake en worden enkele suggesties in deze gedaan. De voorzitter zegt toe deze in het bestuursoverleg mee te nemen, waarna instemming op de begrotingen voor 2020 en 2021 wordt verkregen.

4-e Benoeming nieuw lid en reservelid kascommissie
Aangezien Kees Courrech Staal aftredend is, wordt een nieuw lid – naast Frank ter Borg – benoemd t.w. Elsbeth Vankerk. Cocky Camper wordt benoemd als reservelid van de kascommissie.

5 Voorstel doorbelasting verzendkosten 10 Euro per jaar 
Het voorstel met betrekking tot het doorbelasten van de verzendkosten ad 10 Euro per jaar voor het ontvangen van bulletins uitnodigingen, betalingsverzoeken e.d. op papier zoals vermeld op de agenda van de vergadering, wordt zonder op- en/of aanmerkingen door de aanwezige leden van de Vereniging Vrienden Musea Zutphen overgenomen.

6 Verhoging contributie en differentiatie lidmaatschappenDe voorgestelde verhoging van de contribtie van 22,50 naar 25 resp. 32,50 naar 40 Euro vanwege 1) het verbeterde aanbod na de verhuizing van de musea, 2) een vergelijk met collega-Vriendenverenigingen en 3) de noodzaak tot financiële ondersteuning van de musea, wordt – mede vanwege het hoge vermogen van de vereniging en de oplopende kosten van levensonderhoud – niet gesteund door de aanwezige leden. Het bestuur neemt dit voorstel terug en komt tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering met een ander voorstel waarbij de gedane suggesties, zoals bijvoorbeeld combinaties aangaan met andere verenigingen in Zutphen, worden bestudeerd.
Op het voorstel met betrekking tot de differentiatie van de contributiebedragen teneinde de Vrienden meer mogelijkheden te bieden voor wat betreft de hoogte van de contributiebedragen en de bijbehorende extra’s, wordt positief gereageerd.

7 Korte schets Musea Zutphen
In verband met de afwezigheid van de directeur en de voorzitter van het bestuur van de musea richt conservator Christiaan te Strake het woord tot de aanwezige leden, waarbij hij in eerste instantie dank zegt voor de aankopen en ontvangen financiële steun van de Vrienden. Voor de activiteiten over het jaar 2019 wordt verwezen naar het jaarverslag waarin ook de sponsoren van en de schenkingen aan de musea staan vermeld. 

Voor wat betreft het jaar 2020 lijkt het erop dat, ondanks de Corona-situatie en bijbehorende maatregelen, de financiële positie van de musea niet al te zeer in het gedrang komt. Naar aanleiding van de tijdens de vergadering gemaakte opmerkingen over de hoogte van het vermogen van de Vrienden en mogelijk geplande aankopen, wordt opgemerkt dat het niet altijd makkelijk is om deze aankopen te voorspellen.

Over 2020 mag verder gezegd worden dat tot op heden de verschillende exposities (Jo Spier, Koele wateren, Vrijheid etc.) ondanks de 2,5 maand sluiting vande musea succesvol zijn geweest.

Vervolgens wordt vooruitgekeken naar de geplande activiteiten w.o. die van de Hollandse Aquarellistenkring ‘Magie van Licht’, de expositie in het Stedelijk Museum over zilversmederij Hollandia in combinatie met hedendaagse smederijen; voor 2021 zijn o.a. gepland ‘Hoge Luchten’ als opvolger van ‘Koele Wateren’ en een expositie over de geschiedenis van het reizen.

8 Rondvraag
Hans la Rose spreekt zijn waardering uit voor de inzet van Johan Drewes die samen met Marieke de Jong een inventarisatie heeft gemaakt van de aankopen ten behoeve van de musea. Het overzicht is nu weer up to date en omvat zo’n 120 stuks kunstwerken.

De voorzitter memoreert de activiteiten van Hans la Rose met betrekking tot de website en bedankt hem daarvoor; hij adviseert de aanwezigen tevens er vaak naar te kijken.

Naar aanleiding van de opnames van het radioprogramma OVT van de VPRO in het kader van de maand van de geschiedenis, wordt opgemerkt dat Zutphen meer dan tot op heden gebruikelijk naar buiten moet treden. Als voorbeeld wordt genoemd het beschikbaar stellen van de Walburgiskerk als locatie voor dit radioprogramma. Dit vergt overigens wel initiatief alsmede een actieve rol hierin van Zutphen zelf. Ook wordt de oproep gedaan aandacht te besteden aan de Zutphense verzetsheld Walraven van Hall. Voor hem is geen zichtbare aandacht (beeld, inscriptie, etc.) in Zutphen. 

Hans Roosen roept de geslaagde Vriendenbijeenkomst van 24 september 2020 in herinnering en doet de suggestie de voorgedragen gedichten bij de desbetreffende kunstwerken te plaatsen.

Hans Roosen wijst op de voordelen van de Geefwet als bron van inkomsten voor de Vereniging van de Vrienden van de musea Zutphen.

9 Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter – onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun inbreng – de vergadering.

YB
2020-10-16