Locatie: Witte Vleugel van het oude Stadhuis te Zutphen

 1. Opening

De voorzitter, de heer Cor Witbraad, opent de vergadering en heet de ongeveer 60 aanwezigen van harte welkom. Hij toont zich verheugd over de grote belangstelling voor deze vergadering. Hij verwelkomt in het bijzonder het erelid de heer A. de Zeeuw. Ongeveer tien leden hebben zich afgemeld. De voorzitter staat een ogenblik stil bij het overlijden van een aantal leden. In het bijzonder herdenkt hij de heer Ton Luijten, oud-bestuurslid en voormalig voorzitter van de vereniging. Aan hem heeft de vereniging veel te danken. Zijn initiatieven, zoals het Vriendencafé, blijken nog steeds te voldoen aan de wensen van de Vrienden.
In het afgelopen jaar stond het Hof van Heeckeren centraal in de bestuurlijke aandacht. Het bestuur verwacht veel van de nieuwe huisvesting, maar heeft ook zorgen. Deze houden met name verband met de voortgaande gemeentelijke bezuinigingen. De mogelijke verzelfstandiging van de musea werpt haar schaduw vooruit. De vereniging zal zich bij verzelfstandiging meer kunnen richten op haar kerntaak: het ondersteunen van de musea bij de aankoop van kunstwerken.
In de komende tijd waarin de feitelijke museale activiteiten wat minder aandacht vragen, zal het bestuur zich ook concentreren op het bij de tijd brengen van de eigen statuten, contracten, reglementen, contributietarieven e.d. Zo wil het bestuur door middel van een wijziging van de statuten het boekjaar van de vereniging laten samenvallen met het kalenderjaar. Ook bezint het bestuur zich op aanpassing van de contributie. Om ook kennis te nemen van de gang van zaken bij andere vriendenverengingen, bij voorbeeld bij verzelfstandiging, is aansluiting gezocht bij de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea.
In het verslagjaar is opnieuw veel aandacht uitgegaan naar activiteiten voor onze leden, zoals de excursies, openingen van tentoonstellingen, rondleidingen, cursussen en ook bijzondere activiteiten zoals de speciale avond bij advocaat Herman Krans waar werken van Jan Rozeboom werden geëxposeerd.
Het bestuur maakt zich zorgen over de terugloop van het ledenaantal en bezint zich op ledenwerfactiviteiten. De teller staat nu op ruim 650.
De kerntaak van de vereniging blijft het ondersteunen van de musea bij het verwerven van in de collectie passende kunstwerken. In het verenigingsjaar werd een werk van Oepts aangekocht, alsmede zes potloodtekeningen van Fouquet van de familie Van der Capellen. Ook werd recent een bedrag beschikbaar gesteld voor de restauratie van een staand horloge van Ruempol.
Voor de communicatie met de Vrienden wordt de eigen website steeds belangrijker. Gelukkig weten veel Vrienden de weg er naar toe steeds beter te vinden, getuige ook de prima bezoekerscijfers.
De voorzitter besluit zijn openingsrede met waardering uit te spreken voor de directie en medewerkers van de musea en zeker ook voor de talloze vrijwilligers.

 1. Verslag Algemene Ledenvergadering

Behandeld wordt het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 20 november 2014. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter dankt de heer Roosen, secretaris, voor de opstelling van het verslag. 

 1. Jaarverslag

Behandeld wordt het jaarverslag van de Vrienden over het verenigingsjaar 2014/2015.

Het jaarverslag geeft geen aanleiding tot opmerkingen. De heer Roosen wordt dank gezegd voor de samenstelling ervan.

 1. Jaarrekening 2014/2015 en begroting 2015/2016.
 1. Rekening en verantwoording

Op een ludieke en visueel boeiende wijze wordt door penningmeester Pieter van der Ploeg ter introductie van de behandeling van de jaarstukken ingegaan op het verleden, het heden en de toekomst van de musea Zutphen. Vervolgens wordt de jaarrekening toegelicht en een beeld van de financiële situatie van de verenging geschetst. De contributie-inkomsten zijn gestegen. In het boekjaar zijn ten behoeve van de musea enkele aankopen verricht. Deze kunstwerken zijn in langdurige bruikleen gegeven. Zij blijven eigendom van de vereniging. Als de verzelfstandiging een feit is, kunnen de eigendomsverhoudingen worden herzien. Op een desbetreffende vraag van de heer Kreytz wordt toegelicht dat de eenmalige cursusbijdrage ten behoeve van de Vrije Academie terug te voeren is op een tegemoetkoming in de huurprijs van de leslocatie in het museum. Deze eenmalige tegemoetkoming was noodzakelijk om de Vrije Academie te bewegen ook in Zutphen cursussen aan te bieden. Een en ander heeft ertoe geleid dat de Vrije Academie nu meer cursussen in Zutphen geeft. Het bestuur hanteert onverkort de regel dat eventuele kortingen op cursusprijzen een aangelegenheid is tussen de cursusgevenden en de cursisten. Voorts wordt naar aanleiding van een vraag van de heer Van Marle toegelicht dat het bestuur heeft besloten de bijdrage van de leden voor de Vriendenbank te verdubbelen tot maximaal 5.000 euro. Vanuit de vergadering wordt erop aangedrongen de leden nogmaals te benaderen een bijdrage voor de Vriendenbank te leveren.

 1. Verslag Kascommissie

Door het lid van de kascommissie, de heer Vos, wordt namens de commissie waardering uitgesproken voor de kwaliteit en de inrichting van de administratie. Geconstateerd is dat de inkomsten en uitgaven nauwkeurig zijn verantwoord, de balans een correct beeld geeft van de vermogenspositie op 30 september 2015 en dat de stukken een getrouw  beeld geven van het handelen van het bestuur en de toestand van de vereniging. Namens de kascommissie stelt hij de vergadering voor decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde beleid in het verenigingsjaar van 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015.

Door de vergadering wordt aldus met algemene stemmen besloten.

 1. Benoeming nieuw lid Kascommissie

Van de kascommissie is de heer B.M.W. Vos aftredend en niet herkiesbaar. Door de voorzitter wordt hem dank gezegd voor zijn inspanningen. In zijn plaats wordt met algemene stemmen tot lid van de kascommissie benoemd de heer W. Groot. Hij maakt met ingang van heden samen met mevrouw R. Warmerdam deel uit van deze commissie.

 1. Begroting 2015/2016

Aan de orde wordt gesteld de begroting voor het verenigingsjaar 2015/2016.

Het bestuur verwacht geen bijzondere ontwikkelingen die van invloed zullen zijn op de hoogte van de inkomsten en uitgaven. Begroot is een overschot ten bedrage van een kleine 4.000 euro. Door de penningmeester wordt toegelicht dat besloten is het aantal (spaar)rekeningen terug te brengen. Ook is besloten een herschikking aan te brengen in de diverse fondsen en reserveringen aan de passiefzijde van de balans.

De begroting geeft verder geen aanleiding tot opmerkingen en wordt door de vergadering goedgekeurd.

 1. Herbenoeming bestuursleden

Aftredend en herbenoembaar zijn de bestuursleden Hélène Bierhoff en Carel Gaaf. Zij zijn beiden bereid een herbenoeming te aanvaarden. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend. Het bestuur stelt de vergadering voor hen opnieuw te benoemen, hetgeen bij acclamatie gebeurt.

 1. Rondvraag
 1. Gemeentelijke bezuinigingen

Door mevrouw Arkesteijn worden kritische kanttekeningen geplaatst bij de door de gemeente opgelegde bezuinigingen op de uitgaven voor cultuur. Door Tiana Wilhelm, directeur van de musea, wordt opgemerkt dat de musea inmiddels aan de bezuinigingsopdracht voldoen, doch dat hiermee de uiterste grens is bereikt.

 1. Verzelfstandiging

In reactie op vragen van mevrouw Arkesteijn en de heer Venema over de wenselijkheid van de verzelfstandiging van de musea merkt Tiana Wilhelm op dat zij voorstander is van verzelfstandiging. Privatisering is een ander begrip. Door de verzelfstandiging komt de gemeente wat meer op afstand en kan het beleid meer worden gestuurd door bestuur en raad van toezicht van de musea. Wel zal de collectie met alle lusten en lasten in handen van de gemeente blijven. Verzelfstandiging van de musea is een nadrukkelijke wens van de gemeenteraad. Te verwachten is dat de raad begin 2016 een besluit neemt over de verzelfstandiging. In aanvulling hierop merkt de bestuursvoorzitter op dat uiterst kritisch zal moeten worden gekeken naar de ‘bruidsschat’ die de gemeente bereid is aan het verzelfstandigde museum mee te geven.

 1. Toekomst Hanzehof

Door de heer Spuijbroek wordt aandacht gevraagd voor de Hanzehof. De toekomst van de schouwburg mag niet in nadelige zin wordt beïnvloed door de uitgaven voor de overige culturele instellingen in Zutphen. In reactie hierop merkt Tiana Wilhelm op dat tussen de culturele instellingen een goed overleg bestaat en dat in dat verband ook wordt nagedacht over vormen van samenwerking die kunnen leiden tot kostenbesparing.

 1. Aandacht voor beroemde Achterhoekse zonen en dochters

De heer Arkesteijn pleit ervoor in het Hof van Heeckeren ook aandacht te schenken aan betekenisvolle zonen en dochters van de Achterhoek. Hij denkt dan aan vooraanstaande wetenschappers, zoals de bekende astronoom professor Lamers en professor Spier jr., maar ook aan andere bekende Nederlanders uit kunst, wetenschap en bedrijfsleven die uit de Achterhoek afkomstig zijn.

 1. Sluiting