AGENDA

van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden Musea Zutphen te houden op donderdag 1 maart 2018 om 20.00 uur in het auditorium van het Hof van Heeckeren.

 1. Opening van de vergadering door voorzitter Hans Roosen.
 2. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 24 mei2017.
 3. Jaarverslag 2017 van secretaris Helga van den Enk.
 4. Korte schets door Tiana Wilhelm, directeur van de Musea Zutphen, over het reilen en zeilen van de musea in het afgelopen verenigingsjaar en de plannen voor de nabije toekomst.
 5. a. Rekening en verantwoording over het boekjaar 2017 van penningmeester Jan-Pieter Willeumier.
  b. Verslag kascommissie.
  c. Goedkeuring jaarrekening en decharge bestuur.
  d Begroting 2018.
  e. Benoeming nieuw lid kascommissie.
 6. Benoeming bestuursleden.
  Aftredend zijn de bestuursleden Jacqueline van Overbeek de Meyer en Hans Roosen. Zij hebben beiden de in de statuten bepaalde maximale zittingsduur bereikt en zijn dus niet herbenoembaar.
  Het bestuur draagt ter vervulling van de ontstane vacatures voor mevrouw Jolien Plantinga en mevrouw Johanna Prick. Zij stellen zich voor.
  Op grond van artikel 6 lid 2 van de Statuten kunnen tegenkandidaten worden gesteld door ten minste vijf leden die daarvan minimaal drie dagen vóór de datum van de vergadering schriftelijk opgave moeten doen bij de secretaris, Helga van den Enk (secretaris@vriendenmuseazutphen.nl).
 7. Rondvraag.
 8. Sluiting.

Bijlagen:
Verslag ALV 2017
– Jaarverslag 2017